DZIDZA KUDYA KWEGURUVE/ PIG FEEDING


The most important part of swine production is in knowing the correct way to feed pigs. Pigs need a high energy diet that is low in fibre that contains ample protein. Pigs will consume enormous amounts of food quickly. To raise and maintain a healthy stock, maximize growth and reproduction, and increase production, it is necessary to feed them the right food and a balanced diet from wean to finish.


Chikamu chakanyanya kukosha chekugadzirwa kwenguruve chiri mukuziva nzira chaiyo yekufudza nguruve. Nguruve dzinoda kudya kwesimba kwakanyanya uko kwakadzika mune fiber ine mapuroteni akakwana.Nguruve dzinodya chikafu chakawanda kwazvo nekukurumidza. Kusimudza uye kuchengetedza huwandu hwakanak hwenguruvea, kuwedzera kukura uye kubereka, unofirwa ku chikafu chakaringana kunguruve uye chikafu chakaringana ichi ngachitingire kupuhwa kunguruve duku  kusvika pakupedzisa nguruve dzakura.

WHAT TO FEED PIGS / NGURUVE DZINODYEI?
Though pigs will eat just about anything, all kinds of scraps, or leftover food such as bread, other grains, vegetables, and fruits, their growth rates are best maintained when the animals are fed a feed made specifically for pigs.


Kunyangwe nguruve dzichidya chero chero chinhu, ese marudzi ezvimedu, kana zvasara chikafu senge chingwa, zvimwe zviyo, miriwo, uye michero, huwandu hwayo hwekukura hunochengetedzwa zvakanyanya kana mhuka dzapihwa chikafu chakagadzirwa chaicho chenguruve.

FOODS TO AVOID / ZVIKAFU ZVEKUDZIVIRIRA

When creating your own pig food mixture, there are certain types of food you’ll want to avoid for reasons ranging from slowed growth rate to outright toxicity. Here are the general foods to avoid in pig feed:


Paunenge uchigadzira musanginiswa wechikafu henguruve, kune mamwe marudzi echikafu iwe aunoda kudzivirira nekuda kwezvikonzero zvichibva pakunonoka kukura kwehuwandu kusvika kune huturu. Heano mienzaniso wezvikafu zvekudzivirira kunguruve:

  • Sweets and high-sugar foods      Masweets uye chikafu chine shuga yakawanda
  • Dog food                                                     Chikafu chembwa
  • Cracked corn                                              Chibage chakatsemuka
  •  Milk                                                            Mukaka
  • Fish                                                            Hove
  • Meat                                                           Nyama
  • Fruits                                                          Michero
  • Potatoes                                                     Mbatatisi

Foods high in sugars can slow growth rates while milk, meats, and fish can harbor viruses. Pits and seeds of apples, pears, apricots and peaches contain a naturally occurring substance called amygdalin which is a cyanogenic glycoside that is released when chewed causing illness, discomfort, or even death. Potatoes contain natural toxins called glycoalkaloids, which can cause severe stomach ache or even death (though rare), and also contain solanine which destroys red blood cells, causes diarrhea, and heart failure.

Chikafu chakakwira mushuga chinogona kudzora kukura kwenguruve apo mukaka, nyama, uye hove zvinogona kuchengeta hutachiona. Makomba nembeu dzemapuro, mapere, maapilikoti nemapichisi zvine chinhu chinowanzoitika chinonzi amygdalin inova cyanogenic glycoside inoburitswa painotsengwa ichikonzera kurwara, kusagadzikana, kana kutofa. Mbatatisi ine chepfu yakasikwa inonzi glycoalkaloids, iyo inogona kukonzeresa kurwadza kwemudumbu kana kutofa (kunyange zvisingawanzoitika), uye zvakare ine solanine iyo inoparadza masero matsvuku eropa, inokonzera manyoka, uye kutadza kwemoyo.

Pig Feeds Pigs Pig Breeding & Genetics
Using Personal Loans The Right Way

The truth is that not everyone knows how affordable personal loans can be. This article details the don'ts and do's of u...

By Thandiwe Ncube
January 19, 2022
Using Personal Loans The Right Way
Impressive Benefits of Urban Farming.

The technique of cultivating, processing, and distributing food in or around urban areas is known as urban agriculture, ...

January 19, 2022
Impressive Benefits of Urban Farming.

Download our App